14.06.2007

Ravit d. 14.6.14.

Min elskede Mie!

Guds Fred, som overgaar al Forstand, bevarer vore Hjærter og Tanker i Christus Jesus vor Herre.

I Dag, Søndag, et par Ord til dig min kæreste Skat. Jeg er lige kommen fra Møde i Jolderup, og sidder med hær paa Verandaen og skriver disse Linier, Moder rejste i Gaar til Vogelsang, der er der Fest i Dag, jeg foretrak at blive Hjemme denne Gang, da jeg vilde til Aabenraa paa Onsdag, der kommer Samfundene fra Lundeved og Als, og paa Fredag til Quorp til Basar, og Kansked skal vi til Barnedaab paa Lørdag, sidste Søndag vare vi til Barnedaab hos M. Toft, det bliver snart for meget af det Gode tænker du vist. Det var et dejlig Møde vi havde i Jolderup, Thiesen talte over Jerusalem Jerusalem, hvorofte vilde jeg forsamle dine Børn lige­vis som en Høne forsamler sine Kyllinger under Vingerne, men i vilde ikke, han holdt derudfra en vekkende Prædiken, til uomvente Sjæle, om dog ikke at staa Jesu kaldende Røst imod, men at adlyde Røsten og komme til ham, som ene kan stille Sjæ­lens Lengsel og Savn. O kære Mie hvor skal Jesus have Tak at han fik os overtalet og at vi lod os overtale, og at vi har lov til at ty ind under hans Vingers Skyg­ge, thi der, kun der, er Livets Lykke, Aandens Barnehjem paa Jord. Ja kære Mie lad os ret mere gjøre brug af at gaa til ham med alt, hvad vi have med at gjøre, det er dog saadan i det daglige Liv, at naar vi har Jesus med saa bliver selv den rin­geste Gerning til Glæde og Velsignelse for os. Og hvortit merker vi ikke, naar vi gør det i egen Kraft saa lykkes det ikke. Ja kære Mie Herren tager sig ogsaa af os i det smaa, det har jeg ofte erfaret, f. Ek. naar jeg har skuldet have et par stykker Kvæg ud af Lykken, saa har de absaalut ikke villet, ja jeg har løbet mig træt efter dem, saa er jeg først gaaet til Herren dermed, og hvor forunderlig har han hjulpet saa er de gaaet som et Lam ud af Ledhullet, og saaledes paa mange maa­der, ja Herren er saare stor. Marie taler til Tee, saa maa jeg vel adlyde, ikk? Saa nud gaar det atter for fuld Damp.

Mange Tak for dit kære Brev, du føler dig vel lidt ensom somme tider kære Mie, i Dag havde jeg nok havd Lyst til at besøge dig og se, hvorledes din Omgivelse er, du kan tro jeg tænker tit paa dig og læn­ges efter den Dag da vi atter maa mødes. Hvorledes mon de har det i Quorp du har vel ikke hørt fra dem og fra Moder, haabentlig er det bædre med dem. Min Nakke merker jeg ikke mere til. Jeg skulde Hilse dig, naar jeg skrev, fra Cha. Tofts Bet. Toft fra Tinne som med er i Haderslev fra Moder og Marie, men mest af alle være du hilset fra din tro Georg.

Nud gaar jeg ud at spasere har du Lyst till at gaa med.


Jerusalem Jerusalem, hvorofte vilde jeg forsamle dine Børn lige­vis som en Høne forsamler sine Kyllinger under Vingerne, men i vilde ikke er et citat fra

Georg citerer også andet vers fra salmen Under dine vingers skygge:

Under dine vingers skygge,
dér, kun dér er livets lykke,
åndens barnehjem på jord,
hvor, hvad vi af Paradiset
har ved Adams fald forliset,
atter spirer frem og gror.

0 kommentarer: