10.02.2009

Eiche d. 10.2.16.

Min inderlig elskede lille Pige!

Først min hjærteligste Tak for dit kære Brev, med det første Foraarsvarsel, disse smukke hvide Sneeklokker, som varsler om Vaarens komme, kan jeg meget godt lide, de minder os ogsaa om, at efter denne Livsvinter hernede, kommer en evig herlig Vaar med lutter Solskind og Glæde, og hvor Vinterens haardhed og Kulde glemmes, der, hvor vi arme fortabte Syndere, som kom til Korset og fik vores Klæder tvettede i Lammets Blod, staar lige saa rene og hvide for vor Gud, som disse smaa Sneeklok­ker. Ja motte dette Foraarsvarsel minde os derom, det kan gjores behov hos os jordbundne, og den Onde, saa let forførte Mennesker, jo ældre man bliver desto tydeligere merker mand, hvilken Magt Synden har over en, og hvor bund og grund fordervet man af Naturen er, men Herren være takket, vi merker ogsaa med Paulus, at Naaden er desto overflødigere. Ja min kære Mie, Satan vil gjerne stille Syn­den op mellem os og vor Gud og anklage os derfor, og vi maa saa med Angest og Beven grue for vor Guds Straf men saa er det kære Mie, at vi har Lov til at komme til Jesus og bede om Forladelse og Naade og Jesus siger saa! vær frimodig alle dine Synder er dig forladt, for mit Navns skyld, og saa faar vi atter Fri­modighed til at komme frem for Guds Trone, thi igjennem Jesus, ser Gud os kun som hellige og rene, hvilken Trøst for os faldne Mennesker. I Dag har vi Snee her og der er en forfærdelig Sneeschab, saa vi faar vaade Fød­der. Vejeret er ellers mild. Henningsen venter at faa Orlov paaa Lørdag, som han glæder sig meget til, blot han ikke bliver skuffet, saadan en ung Soldat kjender jo ikke saa meget til det millitæriske loven i den Henseende, vi seer og taler hinanden flere gange om Dagen, som glæder os begge meget, han er en rar Fyr. Ellers har jeg det meget godt, og haaber det samme om dig, du har jo vist faaet godt slagtet? Kærlig Hilsen fra din tro hengivne Georg.


Vær frimodig alle dine Synder er dig forladt er et citat fra

0 kommentarer: