30.04.2017

Rumænien d. 30.4.17.

Kære lille Mie!

I Formiddag atter et lille Brev. Vi venter i desse Dage Angreb af Fjenden, dog det lader til at de udebliver, da de forholder dig helt rolig. Det ser vi ogsaa helst endskjønt vi med stor Ro er rede til at modtage dem med allehaande smukke Kærlighedsgaver, saa Kærligheden sikkert vil stige dem til Hovedet. - Modtog igaar et Brev fra dig fra d 14 ogsaa længe undervegs, det lader jo til at du ikke har Angst for at jeg endnu kjender at omgaas en 26 aars ung Nordslesvigs Pige, dog jeg tror at der dog vil være mangt og meget som dog er lidt anderledes, som du havde tænkt dig det, - man maa ingen Luftkasteller bygge, for bagefter bliver man kun mere skuffet, det er det klogeste at tage den nøgne Virkelighed som den kom­mer, bedst er det saa man finder sig tilrette. Jeg tror jo nok kære Mie at vi har gjort mangt en Sejletour i Fremtidens Farvande men jeg ved ogsaa at Dampma­skinen er bleven noget afkjølnet under Nutidens Sejlas gjennem de dybe Krigsvande med de høje Braadsøer og vi har lært at klamre os til Styrmandens Ord jeg er med eder alle Dage endtil Verdens Ende og jeg er igaar og idag den sammme ja til evig Tid, paa mig kan i stole om ogsaa Skibet synes at knuses af Bølgerne, ja godt kæ­re Mie at vi har en saadan Styrmand om Bord saa kan vi trygt sejle, thi vi ved han styrer dog tilsist ind i den hjemlige Havn.

Hvorledes har du fejret din Fødselsdag? du skriver at du slet ingen Lyst har til at tænke derpaa, saaledes maa du da ikke lade Modet synke min elskede lille Pige, om ogsaa der falder en lille Smule i Vejen, derfor maa man dog ikke lade Modet synke - den slags Taarer kan jeg ikke godt lide, det er for blødagtig, haaber at du har været lystig og glad paa denne Dag og med Tak til Gud skuet tilbage paa det svundne Aar? derfor skrif mig dog kun, som dit Hjærtets Følelser har været, ikke, min kære Lille, jeg har jo skrevet dig, at jeg bliver haard i denne Krig, dine Pakker har jeg ikke faaet endnu, Pakkeposten maa sidde fast et eller andet Sted, haabentlig kommer den snart, saa vil der komme meget paa en gang jeg glæder mig dertil. Saa en kærlig Hilsen og Guds Fred Din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: